Bejegyzés
Blog
Felhasználó

Felhasználási feltételek

Cafeblog

Felhasználási feltételek

 • A felhasználási feltételek tartalma
  • A jelen felhasználási feltételek a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Cafeblog (http://www.cafeblog.hu oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás vagy Cafeblog) igénybevételének feltételeit tartalmazza, és a Szolgáltató, valamint a Szolgáltatás regisztrált igénybe vevője (Felhasználó) között létrejövő Szerződés.
  • Nem regisztrált igénybevevőre (Látogató) a Szerződés rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő bármely aktivitására vonatkozóan a jelen Szerződés rendelkezést tartalmaz.
  • Amennyiben a Felhasználó, illetve a Látogató a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.
  • A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.
  • A regisztrációval létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok (Adatkezelési Tájékoztató, Egyedi Adatkezelési Tájékoztató, stb.) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
  • Bármely, Cafeblogtól különböző weboldalnak (Facebook.com, Google.com, stb.) a Cafebloghoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.
 • A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei
  • A Szolgáltatás célja és lényege: felület és tárhely biztosítása a Felhasználók számára az általuk előállított és/vagy kiválasztott tartalmak nyilvánosságra hozatalára egyedi blogoldalak keretében, valamint a blogoldalak elkészítéséhez és működtetéséhez szükséges szoftver és megjelenítési sablonok felhasználásának lehetősége.
  • A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.
  • Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon a Szerződés keretei között hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. Az (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.
  • A Látogató, illetve a Felhasználó regisztrációtól függetlenül feliratkozhat Hírlevél és/vagy reklám célú elektronikus hirdetések fogadására. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével indul (név, e-mail cím megadása). A Szolgáltató a megadott e-mail címre megerősítő linket tartalmazó levelet küld, mely link 48 órán belül történő lekattintásával történik meg a feliratkozás. A Hírlevél hetente kerül kiküldésre, és tartalmazza valamennyi olyan blogoldal friss bejegyzésére mutató linket, amelyekre vonatkozóan a feliratkozás megtörtént. Leiratkozni blogoldalanként és a Hírlevél egészére vonatkozóan is lehetséges. A reklám célú elektronikus hirdetésekben a Szolgáltató saját vagy üzleti partnerei ajánlatával keresi meg a feliratkozottat.
 • A Szolgáltatás igénybevételének feltétele
  • A Szolgáltatás egyes részei (egyedi blogoldalak létrehozása, szerkesztése, azokon bejegyzések írása, szerkesztése, közzététele, valamint hozzászólás a Szolgáltatás keretében létrehozott egyes blogoldalokon nyilvánosságra hozott tartalomhoz) csak regisztrációval vehetők igénybe.
  • A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan blogelnevezést vagy felhasználónevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. Ezt követően a Szolgáltató egy aktiváló linket küld a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre, melynek a levél megérkezésétől számított 48 órán belüli lekattintása szükséges a regisztráció megerősítéséhez.
  • A regisztrációval létrejön a Felhasználó profilja (továbbiakban: Cafeblog Profil), amelybe a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó segítségével belépve veheti igénybe a Felhasználó a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat.
  • Egy Cafeblog Profil alatt a Felhasználó több egyedi blogoldalt is létrehozhat, illetve egy blogoldalnak több Felhasználója is lehet, amennyiben ezt az adott blogoldalt eredetileg létrehozott Felhasználó lehetővé teszi a IV.2. pontban foglaltak szerint.
  • A regisztrációval létrejövő, és ezt követően a Felhasználó által alakítható Cafeblog Profil a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál, melyek közül a Szolgáltatás igénybevevői (Felhasználók és Látogatók) számára az alábbiak érhetőek el nyilvánosan: a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során megjeleníteni kívánt név, a Felhasználó bemutatkozó szövege, a Felhasználó Cafeblog regisztrációjának időpontja, azon blogokra mutató hivatkozások, ahol a Felhasználó neve alatt blogbejegyzés jelent meg, a Felhasználó neve alatt a Szolgáltatás keretében megjelent 10 legfrissebb blogbejegyzésre mutató hivatkozások, illetve ha a Felhasználó ilyet a Szolgáltatásban megjeleníteni kíván és azt a Cafeblog Profilba feltöltötte, a felhasználói profilkép. A Felhasználó az egyedi blogoldal és a Szolgáltatás keretén belül a bárki számára látható, általa választott megjelenítendő névvel jelenik meg.
  • Egyazon e-mail címmel egy Cafeblog regisztráció tartható fenn.
  • A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció során valós adatokat ad meg. Az adatbeviteli hibák javítására a regisztráció folyamata során - az e-mail címet kivéve - a regisztrációs íven lehetőség van. A regisztráció befejezését követően a Felhasználó által egy adott bloghoz választott első blognév alapján generált egyedi blog URL kivételével bármely korábban megadott adat szabadon módosítható.
  • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal, vagy végleges kizárást, regisztráció-törlést követően regisztrál, a Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja.
  • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszegése esetén regisztrációja és/vagy Felhasználói Tartalmai zárolásra, illetve törlésre kerülhetnek, melyről a Szolgáltató saját hatáskörben, a szerződésszegés egyedi körülményeinek mérlegelésével jogosult dönteni. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Szerződésbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a Felhasználó regisztrációját és Cafeblog Profilját, valamint az adott Felhasználó által elhelyezett bármely vagy összes Felhasználói Tartalmat.
  • A Felhasználó a Szolgáltatás keretén belül hozzá kapcsolódó egyes eseményekről rendszerüzenetek formájában értesítést kérhet. Az igényelt rendszerüzenetek a profilban jelölhetők meg. A regisztráció törlésével, vagy a jelen Szerződéssel, vagy egyébként a Szolgáltatással kapcsolatos, reklámot nem tartalmazó, a Szolgáltató által fontosnak ítélt információkat tartalmazó rendszerüzenetek letiltása nem lehetséges.
  • Amennyiben valamely Felhasználó tartósan nem lép be Cafeblog Profiljába, a Szolgáltató 1 héttel az utolsó belépéstől számított 12 hónap letelte előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben figyelmezteti a Felhasználót arra, hogy amennyiben 12 hónapig nem veszi igénybe a Szolgáltatást, regisztrációja törlésre kerül, az általa elhelyezett Felhasználói Tartalmak azonban a Felhasználó IV.18. pont szerinti ellenkező cselekménye hiányában továbbra is fennmaradnak és elérhetőek, azzal, hogy a Felhasználó regisztrációjának törlését követően azokhoz a Felhasználónak a Szolgáltatás keretében használt megjelenítendő neve már nem rendelődik hozzá, helyette ezen Felhasználói Tartalmak szerzőjeként „Törölt felhasználó” megjelölés lesz elérhető.
  • A Felhasználó köteles olyan elektronikus levelezési elérhetőséget megadni, melyen valóban elérhető. A Szolgáltató nem felel a Felhasználó elektronikus elérhetőségeinek hibájából, vagy egyébként a Felhasználó érdekkörében bekövetkezett okból elveszett vagy elmulasztott bármilyen értesítés, üzenet következményeiért. A Szolgáltató által küldött értesítések és üzenetek minden esetben megérkezettnek és átvettnek minősülnek, függetlenül attól, hogy a Felhasználó azok tartalmát megismerte-e. Amennyiben a Látogató a Szolgáltatóval elektronikus úton kapcsolatba lép, rá ugyanezen szabályok érvényesek és alkalmazandóak.
 • Tartalom elhelyezése a Szolgáltatás keretén belül
  • A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált Felhasználók a Szerződés keretei között saját, a Cafeblog Profilban kiválasztott megjelenítendő nevük alatt egyedi blognévvel ellátott blogoldalakat hozhatnak létre és azokon, vagy más Felhasználó által létrehozott blogoldalokon a IV.2. pont szerint szöveges tartalmat, fényképeket, ábrákat, képeket, grafikai és audiovizuális ábrázolásokat vagy alkotásokat, stb. egyaránt tartalmazható blogbejegyzéseket helyezhetnek el, továbbá – amennyiben az adott blogoldalt vagy blogbejegyzést közzétevő Felhasználó ezt lehetővé teszi – hozzászólhatnak más Felhasználók által a blogoldalokon elhelyezett bejegyzésekhez (továbbiakban az egyedi blogok, az azon elhelyezett tartalmak, illetve hozzászólások külön-külön és együtt is: Felhasználói Tartalom vagy Felhasználói Tartalmak). A Felhasználói Tartalmak a Szolgáltatás keretében megjelennek a Felhasználó megjelenítendő nevének feltüntetésével, és ezen tartalmak nyilvánosak, azokat bárki olvashatja, kivéve, amennyiben valamely blogbejegyzést az azt a blogoldalon elhelyező Felhasználó jelszó-védelemmel látott el. Ilyen esetben a blogbejegyzéshez olvasásra történő hozzáférést lehetővé tevő jelszó titkosságának megőrzése, illetve annak megosztása és a megosztás módja az adott Felhasználó saját döntésén és választásán múlik, teljes mértékben az ő felelőssége, arra a Szolgáltatónak semmilyen ráhatása nincs.
  • Bármely egyedi blogoldalt létrehozó Felhasználónak a Szolgáltatás keretében lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatás rendszerén keresztül más Felhasználókat hívjon meg az általa létrehozott blogoldal szerkesztésére. A meghívás elfogadásával a blogoldalhoz újonnan kapcsolódó Felhasználó a meghívást küldő Felhasználó választása szerint a blogoldal kapcsán az alábbi jogosultságokkal rendelkezhet: a blogoldalt létrehozó Felhasználóéval egyenértékű adminisztrátori jogosultság (blog beállításainak kezelése, ideértve a blog hirdetési bevételéből való részesedésre, illetve a Cafeblog VIP Programból származó felhasználási díjfizetés feltételeire vonatkozó szerződés Szolgáltatóval való megkötését a jelen Szerződésben foglalt korlátozásokkal és keretek között, blogbejegyzések írása, saját és mások által írt blogbejegyzések szerkesztése, közzététele, új szerzők meghívása és jogosultságaik meghatározása, blogon bárki által közzétett blogbejegyzések szerkesztése, törlése, blogon közzétett bármely bejegyzéshez kapcsolódó hozzászólások moderációja, felelősség a jelen Szerződés és a jogszabályok betartásáért a blogoldal minden Felhasználói Tartalma tekintetében); szerkesztői jogosultság (blogbejegyzések írása, saját és mások által írt blogbejegyzések közzététele, blogon bárki által közzétett blogbejegyzések szerkesztése, törlése, blogon közzétett bármely bejegyzéshez kapcsolódó hozzászólások moderációja); szerzői jogosultság (saját blogbejegyzések írása, szerkesztése, közzététele és törlése); közreműködői jogosultság (blogbejegyzések írása, melyek közzétételéről az ehhez szükséges jogosultsággal bíró egyéb Felhasználók rendelkeznek). Amennyiben egy blogoldalnak több adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználója van, azok mindannyian jogosultak további Felhasználók meghívására a jelen pontban foglaltak szerint.
  • A valamely blogoldalon adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználó(k) jogosult(ak) az adott blogoldalhoz valamilyen jogosultsággal rendelkező egyéb Felhasználó(k) jogosultságának típusát változtatni, vagy a jogosultságot törölni.
  • A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető tartalmak, valamint az általa közzétett adatok, információk, stb. a valóságnak megfelelnek. A Felhasználó köteles tartózkodni a Szolgáltatás bármely funkciójának jogsértő módon vagy célra történő használatától. A Szolgáltatás keretein belül történő Felhasználói véleménynyilvánítás nem tükrözi a Szolgáltató véleményét.
  • A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Szolgáltatás keretében elhelyezett Felhasználói Tartalom nem ütközik sem jogszabályba, sem jó erkölcsbe, és nem sérti harmadik személy jogait, különösen ideértve a szerzői és személyiségi jogokat. A Szolgáltató ezen követelményeket sértő, valamint üzleti érdekeit sértő vagy veszélyeztető Felhasználói Tartalmakat eltávolíthatja.
  • Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben 18 éven aluliak számára nem ajánlott Felhasználói Tartalmat tesz közzé, azt a Szolgáltatás keretén belül erre kialakított felületen az adott tartalom közzététele előtt minden egyes alkalommal megfelelően jelöli annak érdekében, hogy a Szolgáltató által ezen jelöléshez hozzárendelt, a felnőtt tartalmakra figyelmeztető megjelölés automatikusan megjelenítésre kerüljön. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben valamely blog beállításainak meghatározása során egy adminisztrátori jogokkal rendelkező Felhasználó a teljes blogot 18 éven aluliaknak nem ajánlott Felhasználói Tartalomként jelöli meg, úgy az adott blogon bármely erre jogosult Felhasználó által közzétett minden blogbejegyzés 18 éven aluliaknak nem ajánlottnak minősül és a fenti felnőtt tartalomra figyelmeztető megjelöléssel jelenik meg a nyilvánosság előtt.
  • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató előzetes és kifejezett engedélye nélkül tilos a Szolgáltatás keretében létrehozott egyedi blogoldalakon, továbbá az azokon elhelyezett bejegyzésekben és hozzászólásokban reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni.
  • A 6. pontban foglaltak alóli kivételként nem szükséges a Szolgáltató előzetes engedélye a Felhasználó vagy a blogoldal egyéb felhasználói személyes közreműködésével végzett üzletszerű gazdasági tevékenységet népszerűsítő kereskedelmi közlemény Felhasználó általi közzétételéhez a blogoldalon, amennyiben az a blogoldal jobb felső sarkában, maximum 300X250 méretben kerül elhelyezésre, és sem tartalmában, sem megjelenésében nem ütközik a Szolgáltató által a blogoldalon elhelyezett hirdetésekkel, azaz nem a Szolgáltató által elhelyezett hirdetéssel népszerűsíteni kívánt termék vagy szolgáltatás közvetlen versenytársának minősülő terméket vagy szolgáltatást népszerűsít, illetve nem akadályozza a Szolgáltató által a blogoldalon elhelyezett hirdetések rendeltetésszerű megjelenését.
  • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 8 pont alapján a blogoldalon általa elhelyezett hirdetések a Szolgáltató részéről semmilyen fizetési kötelezettséget nem alapoznak meg. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a blogoldalon általa elhelyezett hirdetések tekintetében a jogszabályok által a reklámok közzététele kapcsán létesített felelősség teljes körűen és kizárólag őt terheli, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy ezen reklámok közzétevőjeként a reklámadóról szóló 2014. évi XXXIV. törvényben foglalt nyilatkozattételi és egyéb kötelezettségeinek mindenkor eleget tesz. Amennyiben a jelen szerződés alapján valamely egyedi blogoldalon a Felhasználó által elhelyezett hirdetés kapcsán harmadik személy igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, továbbá ha ilyen esetben bármely hatósági határozat vagy bírósági döntés jogsértést és egyben a Szolgáltató felelősségét állapítaná meg, úgy Felhasználó vállalja, hogy Szolgáltatót a hátrányos jogkövetkezmény - beleértve egyebek között a bírságok, károk, költségek, polgári jogi igények összegét is - alól mentesíti.
  • A valamely egyedi bloghoz adminisztrátori jogosultsággal kapcsolódó Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag az ő feladata és felelőssége, hogy az adott blogoldalon elhelyezett és közzétett blogbejegyzések és hozzászólások ne ütközzenek sem jogszabályba, sem jó erkölcsbe, sem a Szerződésbe, és ne sértsék harmadik személy jogait, ideértve különösen a szerzői és személyiségi jogokat, illetve ne tartalmazzanak reklámot.
  • A Szolgáltatás egyes elemei és a Szolgáltatás egésze (beleértve az egyedi blogoldalak létrehozásához felhasználható megjelenítési sablonokat és a blogoldalakat működtető szoftvert) szerzői jogi és iparjogvédelmi védelem alatt állnak. A szerzői és iparvédelmi jogok összessége ezen elemeken a Szolgáltatót vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyeket illetik meg, és ezen elemek a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró futtatásán, olvasásán, képernyőn történő megjelenítésén, a blogbejegyzések szerkesztésén, és az ezekhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem módosíthatóak vagy használhatóak fel vagy hasznosíthatóak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
  • A Szolgáltatás keretében működő egyes blogoldalakon elhelyezett bármely Felhasználói Tartalom tekintetében a Felhasználó ingyenes, az átdolgozás jogát is magában foglaló, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló, az adott Felhasználói Tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak és cégcsoportjának acélból, hogy a Felhasználói Tartalmakat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) nyilvánossághoz közvetítse a Szolgáltató és/vagy a Szolgáltató cégcsoportja üzemeltetésében lévő bármely weboldalon vagy kiadásában elérhető mobil- vagy táblagép alkalmazásban történő megjelenítés útján, illetve harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakon, illetve mobil- vagy táblagép alkalmazásokban történő megjelenítés útján a Szolgáltatást népszerűsítő marketingtevékenység céljából, azzal, hogy az ilyen felhasználás – lehetőség szerint – a Felhasználói Tartalmat tartalmazó egyedi blogoldal, mint forrás megjelölésével történik.
  • Felhasználó szavatolja ugyanakkor, hogy a Cafeblog VIP Programban részt vevő blogoldalakon elhelyezett Felhasználói Tartalmat azon idő alatt, amíg a blogoldal a Programban részt vesz, a Szolgáltatás keretein kívül nem használja fel, így különösen azt más blogszolgáltatás, vagy egyéb internetes tartalomszolgáltatás keretein belül nyilvánossághoz nem közvetíti, és ilyen, a Szolgáltatás keretén kívül megvalósított felhasználásokra a Szolgáltatótól különböző harmadik személyeknek sem ad engedélyt. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban vállalt szavatosság megszegése a Cafeblog VIP Programból való kizárást vonhatja maga után, amennyiben az ilyen, a Szolgáltatáson kívüli felhasználás – így különösen a Felhasználói Tartalmak más internetes blogszolgáltatásban való közzététele – a Szolgáltató érdekeire sérelmes. Nem számít ugyanakkor a jelen pont megszegésének, ha a Felhasználó valamely Facebook-oldalon a Felhasználói Tartalmat a saját VIP Cafeblog oldalára utaló forrásmegjelöléssel közzéteszi.
  • A fent említett felhasználásra vonatkozó feljogosításon túl a Felhasználó ingyenes, az átdolgozás jogát is magában foglaló, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló, az adott Felhasználói Tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak és cégcsoportjának mindazon felhasználási módokra, amelyek a Felhasználói Tartalmak Szolgáltatásban történő kezeléséhez szükségesek, azaz a művek tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására.
  • Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a jövőben úgy változnak vagy bővülnek, hogy a szerződés aláírásakor ismert és engedélyezett felhasználási módok megvalósulását kedvezőbben, hatékonyabban vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen Szerződés alapján a Szolgáltató által megszerzett jogosultság e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed.
  • A Felhasználó korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa nyilvánosságra hozott Felhasználói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik a Felhasználói Tartalom – Szolgáltatás keretében történő – közzétételére, valamint a jelen Szerződés alapján a Szolgáltatónak engedélyezett felhasználási jog engedésére, és harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Felhasználói Tartalom közzétételét és a Szolgáltató jogengedés következtében történő joggyakorlását kizárná vagy akadályozná.
  • A Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben a Felhasználónak szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról.
  • A Szolgáltató csupán szúrópróbaszerűen, illetve akkor ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat, ha annak tartalmára felhívják a figyelmét. Ebben az esetben a Szolgáltató a rendelkezésére álló információk alapján mérlegeli az ügy összes körülményét, és dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról, illetve a Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos aktivitásának korlátozásáról, vagy regisztrációjának törléséről.
  • Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása, vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a Felhasználói Tartalmak módosítását, illetve törlését. Tekintettel azonban arra, hogy a Szolgáltató tárhelyszolgáltatói minőségében jellemzően csupán korlátozott körben rendelkezik olyan információkkal, amelyek azonnal megítélhetővé teszik valamely Felhasználói Tartalom jogsértő jellegét, a Szolgáltató javasolja, hogy amennyiben valamely blogoldalon elhelyezett Felhasználói Tartalom valamely harmadik személy jogát sérti, ezen harmadik személy először az adott egyedi blogoldalt adminisztrátori jogosultsággal szerkesztő (valamely) Felhasználót keresse meg a jogszerű állapot helyreállítása érdekében, és csak azt követően forduljon a Szolgáltatóhoz a Szolgáltatás nyitóoldalán erre a célra elhelyezett üzenetküldő felületen keresztül, ha az adott blogoldalt adminisztrátori jogosultsággal szerkesztő (valamely) Felhasználó megkeresésre nem reagált és/vagy a jogsértő állapotot a megkeresés ellenére nem szüntette meg. Ilyenkor a Szolgáltató az Elker. tv.-ben előírtaknak megfelelő, bizonyítékokkal alátámasztott értesítésen alapuló tudomásszerzést és – lehetőség szerint – a blogot adminisztrátori jogosultsággal szerkesztő (valamely) Felhasználóval történt egyeztetést követően saját belátása szerint, a vonatkozó jogszabályi követelmények betartásával maga jár el az információ eltávolítása, vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében.
  • A Felhasználó a Szolgáltatás rendszerén belül az egyes blogbejegyzésekhez tett hozzászólásai kivételével bármikor törölheti az általa a Szolgáltatás keretében elhelyezett Felhasználói Tartalmakat, illetve az általa elhelyezett Felhasználói Tartalmak törlésével, vagy anélkül egyaránt átadhatja az általa adminisztrátori jogosultsággal szerkesztett blogoldal további szerkesztését más Cafeblog Felhasználó részére a IV.2. pontban foglaltak szerint. Valamely blogon adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználó a teljes blogot csak akkor tudja törölni, ha annak a törlés pillanatában nincs más adminisztrátori jogosultságú felhasználója. Ilyen esetben az adott egyedi blogoldal törlését kezdeményező Felhasználótól különböző más Felhasználók által elhelyezett bejegyzések is törlésre kerülnek. Ha azonban a blogoldalhoz a törlés pillanatában kapcsolódik más adminisztrátori jogosultágú Felhasználó is, akkor a „teljes blog törlése” funkció alkalmazása során csak a törlést kezdeményező adminisztrátori jogosultságú Felhasználó által az oldalon elhelyezett blogbejegyzések törlődnek.
  • A fenti 20. pontban foglaltak alóli kivételként Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Cafeblog VIP Programban résztvevő blogoldalakon elhelyezett Felhasználói Tartalmakat – a jogsértő tartalmak kivételével – azon idő alatt, amíg a blogoldal a Programban részt vesz, sem külön-külön, sem a „teljes blog törlése” funkció alkalmazásával nem jogosult törölni.
  • A Felhasználói Tartalmak törlése a Szolgáltató részére engedett felhasználási jogokat nem érinti.
  • Figyelem! A Szolgáltatás keretében nyilvánosságra hozott információk és Felhasználói Tartalmak bárki számára nyilvánosak. Az egyedi blogoldalak a webes keresők elől elrejthetőek, de ez csupán azt a célt szolgálja, hogy a webes keresőkbe beírt kulcsszavas keresés esetén ne jelenjen meg találatként a Felhasználó által szerkesztett egyedi blogoldal. A Szolgáltatás keretén belül, vagy a Felhasználói blogoldal linkjének közvetlen ismeretében a Felhasználó egyedi blogoldala bárki számára megtekinthető, megtalálható.
  • Szolgáltató a Felhasználó előzetes beleegyezését követően a Szolgáltatás keretében létrehozott valamennyi blogoldalon jogosult saját vagy harmadik személyek termékeit, szolgáltatásait, tevékenységét stb. népszerűsítő hirdetést elhelyezni a blogoldal felületén.
  • A Felhasználó a IV. 24. pont szerinti reklámügynöki tevékenységére tekintettel a jelen Szerződésben, a jutalékjogosultság konkrét feltételeire vonatkozóan a Szolgáltató és a Felhasználó között esetileg létrejött egyedi megállapodásban, valamint a kapcsolódó Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglalt feltételekkel és korlátozások között jutalékra válhat jogosulttá, amennyiben elmúlt 18 éves, és az általa adminisztrációs jogosultsággal szerkesztett egyedi blogoldal(ak) tekintetében a Szolgáltatás rendszerén belül az ehhez szükséges adatok megadásával és ugyanott az ÁSZF kifejezett elfogadásával erre vonatkozóan a Szolgáltatóval szerződést köt (Jutalékszerződés). A Jutalékszerződésnek az ÁSZF-en kívül a jutalékjogosultság konkrét feltételeire vonatkozóan a Szolgáltató és a Felhasználó között esetileg létrejött egyedi megállapodás és a jelen Felhasználási Feltételek is elválaszthatatlan részét képezik, utóbbiak és az ÁSZF közötti ellentmondás esetén az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amíg a Jutalékszerződés nem kerül megkötésre, a jelen pont szerinti reklámügynöki tevékenységére tekintettel kifizetésekre nem jogosult.
  • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és a Google Ireland Limited között fennálló szerződés alapján bármely blogoldalon megjelenhetnek Google AdSense hirdetések, melyek megjelenése után Felhasználó Szolgáltatótól vagy más harmadik személytől sem a Jutalékszerződés szerinti, sem egyéb jutalékra vagy juttatásra nem tarthat igényt.
  • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás keretében létrehozott blogoldalakon csupán jogosult, de nem köteles hirdetést elhelyezni.
  • A Szolgáltató által meghirdetett Cafeblog VIP Programban részt vevő blogoldalak felhasználója a Program fennállásának Szolgáltató által meghatározott időtartama alatt a hirdetési jutalékból való részesedésen túli további díjazásra válhat jogosulttá az ÁSZF-ben részletesen meghatározott feltételek szerint. A Szolgáltató döntése alapján a Cafeblog VIP Program résztvevői közé került blogoldal adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználója köteles a Jutalékszerződés megkötésére annak érdekében, hogy a Cafeblog VIP Program teljeskörű résztvevőjévé váljon és részére az ÁSZF rendelkezései szerint a Cafeblog VIP Program alapján járó kifizetések teljesíthetőek legyenek. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amíg a Cafeblog VIP Programba bekerült blogoldalra vonatkozóan Jutalékszerződés nem kerül megkötésre, a blogoldal Felhasználója a Cafeblog VIP Program alapján kifizetésekre sem jogosult a Szolgáltató részéről.
  • Amennyiben egy Jutalékszerződés hatálya alá több blogoldal tartozik, úgy a jutalékjogosultság, illetve a Cafeblog VIP Programban a Szolgáltató által vállalt kifizetések oldalletöltési feltételeinek a szerződéssel érintett blogoldalakra nézve külön-külön kell teljesülnie, ilyen esetben azonban az oldalletöltési feltételeket teljesítő minden egyes blogoldal után jár Felhasználó részére a táblázat szerint meghatározott jutalék, illetve a Cafeblog VIP Program szerint járó díjazás.
  • Amennyiben valamely egyedi blogoldalhoz több adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználó kapcsolódik, azok kötelesek maguk közül kijelölni azt a Felhasználót, aki a Szolgáltatóval szemben a Jutalékszerződés megkötése és megszüntetése kapcsán eljárhat, és aki felé Szolgáltató a jutalék-fizetési, illetve a Cafeblog VIP Program alapján keletkező fizetési kötelezettségét a vonatkozó összes feltétel fennállása esetén teljesíteni köteles. Mindaddig, amíg a Szolgáltatóval szerződésben álló Felhasználó tekintetében valamely egyedi blogoldalra vonatkozóan létrejött Jutalékszerződés bármely okból meg nem szűnik, a Szolgáltató csak ezen Felhasználó felé fog kifizetést teljesíteni.
  • Amennyiben valamely blogoldal kapcsán a Szolgáltatóval Jutalékszerződésben álló Felhasználó adminisztrátori jogosultságát valamely erre jogosult másik Felhasználó megszünteti, az a Szolgáltatóval szerződésben álló Felhasználó Jutalékszerződésének az adott egyedi blogoldal vonatkozásában, vagy amennyiben a Jutalékszerződés kizárólag az adott blogoldalra vonatkozott, úgy teljes egészében történő automatikus megszűnését eredményezi. Az eredeti Jutalékszerződés megszűnését követően az adott egyedi blogoldal más adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználója jogosult – illetve amennyiben az adott blogoldal a Cafeblog VIP Program résztvevője, úgy köteles – a Szolgáltatóval új Jutalékszerződést kötni. Amennyiben az érintett blogoldalhoz több adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználó kapcsolódik, azoknak maguk közül ki kell jelölniük azt a Felhasználót, aki a Szolgáltatóval szemben az új Jutalékszerződés megkötése kapcsán eljárhat.
  • A Felhasználók tudomásul veszik, hogy valamely, a Szolgáltatóval Jutalékszerződésben állott Felhasználó Jutalékszerződésének bármely okból történő megszűnését követően mindaddig, amíg a blogoldal tekintetében adminisztrátori jogosultsággal rendelkező más Felhasználó a Szolgáltatóval újabb Jutalékszerződést nem köt, az adott blogoldalhoz kapcsolódó Felhasználók közül senki nem válhat jogosulttá hirdetés-közvetítői jutalék, vagy a Cafeblog VIP Programban való részvétel alapján keletkezett további kifizetésre a Szolgáltató részéről.
  • Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató kizár minden felelősséget az egyes blogoldalak több adminisztrátori joggal rendelkező Felhasználója között a hirdetés-közvetítői jutalék, valamint a Cafeblog VIP Programban való részvétel alapján keletkezett további kifizetések megosztása tekintetében, arra vonatkozóan a Felhasználóknak egymással egyedileg kell megállapodniuk és ezen megállapodásuknak egymás között érvényt szerezniük.
 • A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata
  • A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható.
  • Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
  • A Felhasználót terheli a teljes felelősség a Szolgáltatással kapcsolatban végzett valamennyi tevékenységéért. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés vagy a Jutalékszerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, vagy a Szolgáltatás keretén belül gyaníthatóan jogsértő információhoz hozzáférés biztosítása vagy bűncselekmény elkövetése történik, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat, beleértve magát a Felhasználó Cafeblog Profilját is, előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Visszaélésszerű használatnak minősül különösen, de nem kizárólagosan a blogoldalak linképítésre vagy más olyan célra való használata, amely nem a felhasználó önkifejezésének, hanem valamely más internetes tartalom látogatottsága optimalizálásának megvalósítását szolgálja.
  • A Cafeblog Profil és az ahhoz kapcsolódó jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználó felelőssége. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni profilja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról, vagy bármilyen egyéb, a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavaknak vagy profiloknak a Felhasználók tudtával vagy tudta nélkül történő, illetéktelen használatából eredő károkért.
 • Felelősség
  • Szolgáltató célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információ- és/vagy adatvesztés, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
  • A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  • Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
  • A Szolgáltatás használata keretében a Felhasználók által elhelyezett Felhasználói Tartalmakért kizárólag a Felhasználók tartoznak felelősséggel a jelen Szerződésben meghatározottak szerint. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
  • Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.
  • Valamely blogoldalon elhelyezett Felhasználói Tartalmakért az adott blogoldal mindenkori adminisztrátori jogosultságú Felhasználója viseli a felelősséget. Az olyan Felhasználó által egy adott blogoldalon elhelyezett tartalmakért, akinek az adminisztrátori jogosultsága visszavonásra került, a továbbiakban a blogoldal kapcsán adminisztrátori jogosultsággal rendelkező más Felhasználó felel. Ha valamely blogoldal akként létezik a Szolgáltatás keretében, hogy nincs adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználója, úgy az azon található tartalmakért a felelősséget a blogoldal azon Felhasználója viseli, aki annak kapcsán időrendben utoljára rendelkezett ilyen jogosultsággal. Ha valamely egyedi blogoldalnak több adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználója van, úgy azok a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek betartásáért a Szolgáltatóval szemben egyetemlegesen felelnek.
  • A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a Szerződés bármely okból történő megszűnéséből eredő kárért, különösen, ha a Felhasználó szerződésszegése vagy valamely hatóság utasítására törölte a Felhasználó regisztrációját és annak Cafeblog Profilját.
  • Amennyiben Ön a saját weboldalán a Cafeblog Szolgáltatás nyitóoldalára vagy a Szolgáltatás keretében létrehozott blogoldalra vagy ezek valamely elemére mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:

   „Forrás:http://(blognév).cafeblog.hu

   aloldal közvetlen (deep) linkje”

 • A Szerződés megszűnése
  • A Felhasználó a profiljába belépve bármikor törölheti a regisztrációját, amely esetben a profilban megadott e-mail címére a törlést megerősítő linket tartalmazó elektronikus levél érkezik. A link az elküldésétől számított 48 órán belüli lekattintásával a regisztráció és a Felhasználó Cafeblog Profilja törlésre kerül, és a jelen Szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik. A link lekattintásának hiányában, illetve 48 óra elteltét követő lekattintása esetén a regisztráció fennmarad. A regisztráció törlése a Szolgáltatónak küldött elektronikus vagy postai levélben is kezdeményezhető. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációja törlése előtt nem rendelkezik a IV.18. pontban foglaltak szerint a Szolgáltatás keretében általa elhelyezett Felhasználói Tartalmakról, úgy ezen Felhasználói Tartalmak, illetve mindaddig, amíg valamely blogoldal részt vesz a Cafeblog VIP Programban, az adott blogoldalon elhelyezett, azaz a Felhasználó által nem törölhető Felhasználói Tartalmak továbbra is fennmaradnak és elérhetőek, azzal, hogy a Felhasználó regisztrációjának törlését követően azokhoz a Felhasználónak a Szolgáltatás keretében használt megjelenítendő neve már nem rendelődik hozzá, helyette ezen Felhasználói Tartalmak szerzőjeként „Törölt felhasználó” megjelölés lesz elérhető.
  • Amennyiben valamely Felhasználó úgy törli a regisztrációját, hogy a törlés időpontjában valamely blogoldal egyedüli adminisztrátori jogosultságú Felhasználója volt, és az adott blogoldalon elhelyezett Felhasználói Tartalmakat nem törölte, úgy az adott blogoldalon a regisztráció törlésének időpontjával a Szolgáltató megszünteti minden egyéb, esetlegesen más jogosultsággal a bloghoz kapcsolódó Felhasználó számára a blog szerkesztésének lehetőségét, valamint a blogon új hozzászólások elhelyezésének lehetőségét. Amennyiben az ily módon a Szolgáltató által zárolt blogoldal valamely Felhasználója kezdeményezi a Szolgáltatónál, hogy a jövőre nézve a blog tekintetében adminisztrátori jogosultságokat kapjon, a Szolgáltató az összes körülmény mérlegelését és amennyiben a bloghoz más Felhasználók is kapcsolódnak, az azokkal való egyeztetést követően egyedileg dönt a Felhasználó kérésének teljesíthetőségéről.
  • Amennyiben olyan Felhasználó törli a regisztrációját, aki valamely vagy több egyedi blogoldalra vonatkozóan Jutalékszerződésben áll a Szolgáltatóval, a regisztráció törlése egyebekben a Felhasználó által megkötött Jutalékszerződés automatikus megszűnését eredményezi és az adott egyedi blogoldal(ak) más adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználója jogosult – illetve amennyiben az adott blogoldal a Cafeblog VIP Program résztvevője, úgy köteles – a Szolgáltatóval a blogoldal(ak)ra vonatkozóan szerződést kötni. Amennyiben az érintett blogoldal(ak)hoz több adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználó kapcsolódik, azoknak maguk közül ki kell jelölniük azt a Felhasználót, aki a Szolgáltatóval szemben az adott blogoldalra vonatkozó új Jutalékszerződés megkötése kapcsán eljárhat, illetve a Cafeblog VIP Programban résztvevő blogoldal esetén eljárni köteles.
  • Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törli a felhasználói profilt, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik. Amennyiben a Szolgáltató úgy törli valamely Felhasználó regisztrációját, hogy az a törlés időpontjában valamely blogoldal egyedüli adminisztrátori jogosultságú Felhasználója volt, úgy az adott blogoldalon a regisztráció törlésének időpontjával a Szolgáltató megszünteti minden egyéb, esetlegesen más jogosultsággal a bloghoz kapcsolódó Felhasználó számára a blog szerkesztésének lehetőségét, valamint a blogon új hozzászólások elhelyezésének lehetőségét. Amennyiben az ily módon a Szolgáltató által zárolt blogoldal valamely Felhasználója kezdeményezi a Szolgáltatónál, hogy a jövőre nézve a blog tekintetében adminisztrátori jogosultságokat kapjon, a Szolgáltató az összes körülmény mérlegelését és amennyiben a bloghoz más Felhasználók is kapcsolódnak, az azokkal való egyeztetést követően egyedileg dönt a Felhasználó kérésének teljesíthetőségéről.
  • Amennyiben a Szolgáltató olyan Felhasználó regisztrációját törli ezen pont alapján, aki valamely vagy több egyedi blogoldalra vonatkozóan Jutalékszerződésben áll a Szolgáltatóval, a regisztráció törlése egyebekben a Felhasználó által megkötött Jutalékszerződés automatikus megszűnését eredményezi és az adott egyedi blogoldal(ak) más adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználója jogosult – illetve amennyiben az adott blogoldal a Cafeblog VIP Program résztvevője, úgy köteles – a Szolgáltatóval a blogoldal(ak)ra vonatkozóan szerződést kötni. Amennyiben az érintett blogoldal(ak)hoz több adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználó kapcsolódik, azoknak maguk közül ki kell jelölniük azt a Felhasználót, aki a Szolgáltatóval szemben az adott blogoldalra vonatkozó új Jutalékszerződés megkötése kapcsán eljárhat, illetve a Cafeblog VIP Programban résztvevő blogoldal esetén eljárni köteles.
  • Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben valamely általa létrehozott blogoldalon az annak létrehozatalát követő 90 napon belül nem helyez el egynél több blogbejegyzést, Szolgáltató jogosult az adott blogoldal Szolgáltatásból való törlésére.
  • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszűnése vagy a Felhasználói Tartalom eltávolítása a Szolgáltató részére engedett felhasználási jogokat nem érinti, továbbá hogy technikai okokból a törölt Felhasználói Tartalmak ideiglenesen fennmaradhatnak többek között olyan archívumokban vagy gyűjteményekben is, amik a felhasználói tartalomelemek másolatait használják fel (pl. blogajánlók).
  • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely utóbbi esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.
 • Adatvédelem

Budapest, 2016. január 31.

A 27. héten született. Pici volt és törékeny, mégis igazi kis harcosként küzdött. És hazament. Egészségesen.
Hirdetés
Ha gesztenyét hordunk a zsebünkben, az megvéd minket minden betegségtől.
A reformélelmiszerek immár nemcsak a konyhába, hanem a női alsónemű alá is beköltöztek? Házi barkács a hüvelygomba kezelésére.
Bátran állítom, hogy ez az esküvő volt az év esküvője. Imádtam minden pillanatát annak az időutazásnak, mely az 1920-as évekbe repített vissza minket.
„Sokan elégedetlenek azzal, amit a tükörben látnak, és kényszeresen meg akarják változtatni a külsejüket. Mindent elkövetnek, hogy megfeleljenek.
Nekünk nőknek megvan az a képességünk, hogy a végletekig tudjuk magunkat ámítani.